เครือ เอสทีซี ในนามของ บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด และบริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับเกียรติบัตรประจำปี 2567 จากมูลนิธินวัตรกรรมทางสังคม

เครือ เอสทีซี ในนามของ บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด และบริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับเกียรติบัตรประจำปี 2567 จากมูลนิธินวัตรกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม และส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงโอกาสงานและอาชีพในภูมิลำเนา มีรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของชุมชน

โดยมีรายละเอียดการสนับสนุนโครงการอาชีพทั้งหมด 7 โครงการดังนี้
1. เกษตรผสมผสานชุมชนบ้านตำหนักธรรม จังหวัดแพร่ 1 โครงการ
2. เกษตรผสมผสานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด หน่วยบริการทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 โครงการ
3. เกษตรผสมผสานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปชมรมคนพิการ ตำบลหาดทรายขาว จังหวัดเลย 2 โครงการ
4. เลี้ยงวัว,เลี้ยงไก่พื้นบ้านสมาคมคนพิการและผู้ด้อยโอกาส อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 โครงการ

#คนพิการต้องมีงานทำ
#ผู้ขับเคลื่อนศักยภาพเพื่อความยั่งยืน

บทความที่เกี่ยวข้อง