กลุ่มธุรกิจ

ไม้สับ

กลุ่มธุรกิจไม้สับ เกิดจากการที่กลุ่มธุรกิจมันสำปะหลัง เครือ เอสทีซี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชิ้นไม้สับที่ส่งออก จึงได้ก่อตั้งโรงงานแปรรูปไม้ยูคาลิปตัสท่อนเป็นไม้ยูคาลิปตัสชิ้น ภายใต้ชื่อ บริษัท แสงไทยวู้ดชิพส์ จำกัด เพื่อส่งออกให้แก่บริษัทผลิตเนื้อเยื่อกระดาษทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผ่านการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจไม้สับประสบความสำเร็จ และได้รับความเชื่อถือจากผู้ผลิตวัตถุดิบภายในประเทศ และผู้ซื้อต่างประเทศ

บริษัท แสงไทยวู้ดชิพส์ จำกัด ประวัติ และพัฒนาการของบริษัท

บริษัท แสงไทยวู้ดชิพส์ จำกัด เริ่มต้นจาก กลุ่มธุรกิจมันสำปะหลัง เครือ เอสทีซี ได้เพิ่มธุรกิจการจัดหา และส่งออกไม้ยูคาลิปตัสชิ้นสับ โดยใช้พื้นที่ลานจัดเก็บกองของ บริษัท แสงไทยบางปะกง จำกัด จำนวน 20 ไร่ ตลอดจนปรับปรุงระบบการลำเลียงผ่านทางสายพานหน้าท่า สำหรับลำเลียงสินค้าชิ้นไม้สับลงเรือโป๊ะ ซึ่งจะลำเลียงสินค้าไปขึ้นเรือเดินสมุทรกลางทะเลผ่านทุ่น ที่เกาะสีชัง การขนถ่ายระบบนี้เป็นที่ยอมรับ ใช้ระยะเวลาการขนถ่ายสอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า โดยดำเนินการส่งออกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนประสบความสำเร็จเป็นที่น่าเชื่อถือจากผู้ซื้อต่างประเทศ และผู้ผลิตวัตถุดิบภายในประเทศ

กลุ่มธุรกิจมันสำปะหลัง เครือ เอสทีซี ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชิ้นไม้สับที่ส่งออก จึงได้ก่อตั้งโรงงานแปรรูปไม้ยูคาลิปตัสท่อนเป็นไม้ยูคาลิปตัสสับชิ้น โดยจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมา ภายใต้ชื่อ บริษัท แสงไทยวู้ดชิพส์ จำกัด เมื่อ ตุลาคม ปี พ.ศ. 2556 ที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้เป็นโรงงานต้นแบบ โดยใช้เครื่องจักรทันสมัย มีกำลังการผลิต 500 ตัน/วัน อนึ่งบริษัทฯ กำลังขยายธุรกิจไปตามภูมิภาคต่างๆ ที่เป็นแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติม โดยในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้ ขยายสาขาจุดรับซื้อที่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา และมีโครงการที่จะขึ้นโรงงานแปรรูปไม้ยูคาลิปตัสในอนาคต อันใกล้อีก 1 โรงงาน

การดำเนินงาน

จัดหา และจัดเก็บไม้ท่อน เพื่อนำไปผลิตเป็นชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส ซึ่งเป็นสินค้าชนิดเทกอง จำนวนปีละไม่ต่ำกว่า 200,000 ตัน ด้วยโรงงานผลิตที่ทันสมัยตามมาตรฐานของ TAPPI UM21 โดยผลิตส่งไปยังลานจัดเก็บที่ แสงไทยบางปะกง เพื่อเตรียมส่งออก

จุดเด่น

สถานที่ตั้งอยู่ในแหล่งพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัส และระยะไม่ไกลจาก แสงไทยบางปะกง ซึ่งเป็นจุดส่งออก