กลุ่มธุรกิจ

การค้า

บริษัท ท็อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด

ประวัติ และพัฒนาการของบริษัท

เป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับ บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด ภายใต้เครือ เอสทีซี ดำเนินธุรกิจการค้าและการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ (สินค้าออร์กานิก) โดยเป็นผู้ริเริ่มโครงการข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็นแห่งแรกของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ในพื้นที่นาอินทรีย์ครอบคลุมรอยต่อจังหวัดเชียงราย – พะเยา จนได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากองค์กรในระดับสากล เพื่อสามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆในแถบยุโรปและอเมริกา ด้วยการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของการค้าเกษตรอินทรีย์ บริษัท ท็อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2544 เพื่อสืบเนื่องการประกอบการค้าสำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ และขยายสินค้าให้ครอบคลุมสินค้าอินทรีย์อื่นๆนอกเหนือจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปัจจุบันโครงการข้าวอินทรีย์ของบริษัทฯ ได้ดำเนินมากว่า 20 ปี และยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สินค้าอินทรีย์ที่เป็นเลิศให้กับผู้บริโภค ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาให้ยั่งยืนสืบต่อไป

การดำเนินงาน

สินค้าทุกชนิดของบริษัทฯ ผลิตตามหลักการเกษตรอินทรีย์โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ปราศจากการใช้ปุ๋ยเคมี ยากำจัดวัชพืช และยาฆ่าแมลง ในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบพื้นที่ การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ การตรวจสอบขั้นตอนการปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป การบรรจุ และการส่งออก ซึ่งผ่านการควบคุมคู่ขนานไปพร้อมกับกระบวนการผลิตที่ผ่านการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล สินค้าเกษตรอินทรีย์ของบริษัทฯ ได้แก่

1. ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

2. เส้นก๋วยเตี๋ยวข้าวอินทรีย์

3. เส้นหมี่ข้าวอินทรีย์

4. แผ่นแป้งข้าวอินทรีย์

5. น้ำส้มข้าวหอมมะลิอินทรีย์

6. ซอสและน้าจิ้มอินทรีย์ (ซอสผัดไท น้าจิ้มไก่ และน้าจิ้มปอเปี๊ยะ)

7. กะทิอินทรีย์

จุดเด่น

บริษัท ท็อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์ซัพพลายส์ จากัด ได้เสาะหาสินค้าเกษตรอินทรีย์หลากหลายชนิดเพื่อการส่งออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ที่ช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนให้เลิกใช้สารเคมี ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค ในขณะเดียวกัน บริษัทฯพยายามคิดค้นและพัฒนาสินค้าอินทรีย์ใหม่ๆขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ เราภูมิใจที่ธุรกิจของเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเกษตรกร สังคม และระบบนิเวศ