ร่วมงานกับเรา

เราเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจเกษตรอินทรีย์ เราอยากมีส่วนร่วมในการขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ให้เติบโตมากยิ่งขึ้น เพราะเราเชื่อว่าถ้าเราทำให้ตลาดเกษตรอินทรีย์โตมากขึ้นแล้ว จะทำให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ดี มีคุณภาพ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สุขภาพของผู้บริโภค และเกษตรกรมีความแข็งแรง รวมไปถึงได้ลดมลภาวะในสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Product Manager) 1 ตำแหน่ง

บริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด  (สำนักงานใหญ่ เออร์โก ทาวเวอร์)

ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างๆ  ของกลุ่มบริษัทในเครือ เอสทีซี เช่น ข้าวสาร สินค้าเกษตรอินทรีย์  สาหร่ายทะเลปรุงรสซีลีโกะ และขนมขบเคี้ยวอื่นๆ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร  เพื่อรองรับการขยายงาน  ดังนี้

 • จัดทำกลยุทธ์การตลาด ในการสร้างแบรนด์ พัฒนาสินค้า วาง concept สร้างภาพลักษณ์สินค้า วางแผนการใช้สื่อเพื่อให้สินค้าติดตลาด และกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ยอดขายตาม Target
 • วางแผนงานด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลการดำเนินการตามแผนการตลาดที่รับผิดชอบ
 • วิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ในการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ จุดเด่นสินค้า และคู่แข่งในกลุ่มตลาดเดียวกัน
 • วิเคราะห์ยอดขายและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของบริษัท เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงแผนการตลาด
 • สร้างแบรนด์ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า
 • ส่งเสริมการขาย การจัดจำหน่าย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สู่ตลาด
 • ประชุม รายงาน กำหนด หรือทบทวนแผนร่วมกับผู้บริหาร
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด/บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และวางแผน
 • มีภาวะผู้นำ (Ieadership) มีความรับผิดชอบสูง
 • มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความสามารถในการสื่อสารที่ดี
 • มีประสบการณ์ในการดูแลแบรนด์สินค้า (ธุรกิจอาหาร) ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีประสบการในการจัดทำแผนงานการตลาดผลิตภัณฑ์
 • มีประสบการณ์ในการดูแลงานสื่อสารการตลาด
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office / email / Internet ได้
 • สามารถสื่อสาร (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)ด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ปรับเงินและโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 • ประกันสังคม – กองทุนเงินทดแทน
 • เครื่องแบบพนักงาน

Trader 1 ตำแหน่ง

บริษัท ท็อปออร์กานิกโปรดักส์ แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด  (สำนักงานใหญ่ เออร์โก ทาวเวอร์)

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด (บริษัทผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของประเทศไทย)  โครงการเกษตรอินทรีย์ของบริษัทฯเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2534  ซึ่งถือเป็นโครงการข้าวอินทรีย์รายแรกในประเทศไทย เรามีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์สากลออกสู่ตลาดโลก  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร ที่มีอุดมคติและความใฝ่ฝันที่จะสร้างสรรค์สินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 • ติดตามดูแลลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
 • หาลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มยอดขาย
 • ต่อรองและติดตามผู้ผลิตให้ผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการและส่งมอบตรงต่อเวลา
 • ติดต่อกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาสินค้าใหม่ให้มีความเป็นไปได้ในการขายเข้าตลาด
 • หาแหล่งผลิตสินค้าที่นอกเหนือจากรายการสินค้าที่มีอยู่ เพื่อนาเสนอขายให้กับลูกค้า
 • คิดค้น สร้างสรรค์ และ นาเสนอผลิตภัณฑ์อินทรีย์ใหม่ ๆ พร้อมต้นทุน
 • ดูแลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หญิง อายุ 30  ปีขึ้นไป
 • วุฒิการปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ   สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายการตลาดการค้าระหว่างประเทศ
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 – 5 ปี โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเกษตรอินทรีย์ (Organic Food) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการพูด เขียน ภาษาอังกฤษ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเองมีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
 • มีความรู้ในระบบ GMP, HACCP, BRC เป็นต้น
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและควบคุมผู้รับจ้างผลิต ให้ปฏิบัติตามข้อตกลง
 • มีความคิดเป็นระบบ ละเอียดรอบคอบ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และนำเสนอแนวทางแก้ไขได้เป็นอย่างดี
 • มีไหวพริบ ความกระตือรือร้น และความคิดสร้างสรรค์
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ปรับเงินและโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 • ประกันสังคม – กองทุนเงินทดแทน
 • เครื่องแบบพนักงาน                                                                                                                              

ASSISTANT TRADER (ภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่ง)

( มีประสบการณ์ 1 ตำแหน่ง / นักศึกษาจบใหม่ 1 ตำแหน่ง )

บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ เออร์โก ทาวเวอร์) ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้นำในการส่งออกข้าวชั้นนำของไทยมาเป็นเวลานานในการให้บริการที่มีคุณภาพโดดเด่นเชื่อถือได้และทุ่มเทในการจัดหาข้าวคุณภาพสู่ตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร  เพื่อรองรับการขยายงาน  ดังนี้

 • ประสานงานดำเนินการและติดตามการดำเนินงานของสัญญาการขายเช่นกำหนดการเคลื่อนไหวพร้อมจำหน่ายของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์คำสั่งในการขนส่งสินค้า ฯลฯ กับฝ่ายปฏิบัติการแลฝ่ายเอกสารในแต่ละวัน
 • ตรวจสอบการออกใบแจ้งหนี้ ให้ถูกต้องและการชำระเงินตามเวลา
 • ติดต่อกับลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับ บริษัท ประชาสัมพันธ์ งานด้านการตลาด
 • กรอกข้อมูลและเอกสารทั้งหมดให้ถูกต้องและตรงตามความต้องการ ช่วยผู้จัดการ การส่งออกและผู้ค้าส่งเกี่ยวกับงานธุรการเช่น งานด้านเอกสาร, ประสานงานการประชุมภายในและภายนอก
 • ชาย / หญิงอายุไม่เกิน 30 ปี สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายการตลาดการค้าระหว่างประเทศ 0 – 2 ปี
 • มีทักษะในการพูด เขียน ภาษาอังกฤษ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเองมีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ปรับเงินและโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 • ประกันสังคม – กองทุนเงินทดแทน
 • เครื่องแบบพนักงาน