Farmers are the founders

of human civilization

We are a small company with big dreams We want to be a leader in organic farming business. We want to play a part in expanding the organic farming market to grow a lot. Because we believe that if we grow the organic market very well, it will allow consumers to eat good food. farmers get better income health of the whole person eats Growers get better The environment will be better. and create sustainability for the world

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Product Manager) 1 ตำแหน่ง

บริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด  (สำนักงานใหญ่ เออร์โก ทาวเวอร์)

ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างๆ  ของกลุ่มบริษัทในเครือ เอสทีซี เช่น ข้าวสาร สินค้าเกษตรอินทรีย์  สาหร่ายทะเลปรุงรสซีลีโกะ และขนมขบเคี้ยวอื่นๆ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร  เพื่อรองรับการขยายงาน  ดังนี้

 • จัดทำกลยุทธ์การตลาด ในการสร้างแบรนด์ พัฒนาสินค้า วาง concept สร้างภาพลักษณ์สินค้า วางแผนการใช้สื่อเพื่อให้สินค้าติดตลาด และกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ยอดขายตาม Target
 • วางแผนงานด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลการดำเนินการตามแผนการตลาดที่รับผิดชอบ
 • วิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ในการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ จุดเด่นสินค้า และคู่แข่งในกลุ่มตลาดเดียวกัน
 • วิเคราะห์ยอดขายและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของบริษัท เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงแผนการตลาด
 • สร้างแบรนด์ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า
 • ส่งเสริมการขาย การจัดจำหน่าย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สู่ตลาด
 • ประชุม รายงาน กำหนด หรือทบทวนแผนร่วมกับผู้บริหาร
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด/บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และวางแผน
 • มีภาวะผู้นำ (Ieadership) มีความรับผิดชอบสูง
 • มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความสามารถในการสื่อสารที่ดี
 • มีประสบการณ์ในการดูแลแบรนด์สินค้า (ธุรกิจอาหาร) ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีประสบการในการจัดทำแผนงานการตลาดผลิตภัณฑ์
 • มีประสบการณ์ในการดูแลงานสื่อสารการตลาด
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office / email / Internet ได้
 • สามารถสื่อสาร (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)ด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ปรับเงินและโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 • ประกันสังคม – กองทุนเงินทดแทน
 • เครื่องแบบพนักงาน

Trader 1 ตำแหน่ง

บริษัท ท็อปออร์กานิกโปรดักส์ แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด  (สำนักงานใหญ่ เออร์โก ทาวเวอร์)

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด (บริษัทผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของประเทศไทย)  โครงการเกษตรอินทรีย์ของบริษัทฯเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2534  ซึ่งถือเป็นโครงการข้าวอินทรีย์รายแรกในประเทศไทย เรามีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์สากลออกสู่ตลาดโลก  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร ที่มีอุดมคติและความใฝ่ฝันที่จะสร้างสรรค์สินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 • ติดตามดูแลลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
 • หาลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มยอดขาย
 • ต่อรองและติดตามผู้ผลิตให้ผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการและส่งมอบตรงต่อเวลา
 • ติดต่อกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาสินค้าใหม่ให้มีความเป็นไปได้ในการขายเข้าตลาด
 • หาแหล่งผลิตสินค้าที่นอกเหนือจากรายการสินค้าที่มีอยู่ เพื่อนาเสนอขายให้กับลูกค้า
 • คิดค้น สร้างสรรค์ และ นาเสนอผลิตภัณฑ์อินทรีย์ใหม่ ๆ พร้อมต้นทุน
 • ดูแลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หญิง อายุ 30  ปีขึ้นไป
 • วุฒิการปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ   สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายการตลาดการค้าระหว่างประเทศ
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 – 5 ปี โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเกษตรอินทรีย์ (Organic Food) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการพูด เขียน ภาษาอังกฤษ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเองมีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
 • มีความรู้ในระบบ GMP, HACCP, BRC เป็นต้น
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและควบคุมผู้รับจ้างผลิต ให้ปฏิบัติตามข้อตกลง
 • มีความคิดเป็นระบบ ละเอียดรอบคอบ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และนำเสนอแนวทางแก้ไขได้เป็นอย่างดี
 • มีไหวพริบ ความกระตือรือร้น และความคิดสร้างสรรค์
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ปรับเงินและโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 • ประกันสังคม – กองทุนเงินทดแทน
 • เครื่องแบบพนักงาน                                                                                                                              

ASSISTANT TRADER (ภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่ง)

( มีประสบการณ์ 1 ตำแหน่ง / นักศึกษาจบใหม่ 1 ตำแหน่ง )

บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ เออร์โก ทาวเวอร์) ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้นำในการส่งออกข้าวชั้นนำของไทยมาเป็นเวลานานในการให้บริการที่มีคุณภาพโดดเด่นเชื่อถือได้และทุ่มเทในการจัดหาข้าวคุณภาพสู่ตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร  เพื่อรองรับการขยายงาน  ดังนี้

 • ประสานงานดำเนินการและติดตามการดำเนินงานของสัญญาการขายเช่นกำหนดการเคลื่อนไหวพร้อมจำหน่ายของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์คำสั่งในการขนส่งสินค้า ฯลฯ กับฝ่ายปฏิบัติการแลฝ่ายเอกสารในแต่ละวัน
 • ตรวจสอบการออกใบแจ้งหนี้ ให้ถูกต้องและการชำระเงินตามเวลา
 • ติดต่อกับลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับ บริษัท ประชาสัมพันธ์ งานด้านการตลาด
 • กรอกข้อมูลและเอกสารทั้งหมดให้ถูกต้องและตรงตามความต้องการ ช่วยผู้จัดการ การส่งออกและผู้ค้าส่งเกี่ยวกับงานธุรการเช่น งานด้านเอกสาร, ประสานงานการประชุมภายในและภายนอก
 • ชาย / หญิงอายุไม่เกิน 30 ปี สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายการตลาดการค้าระหว่างประเทศ 0 – 2 ปี
 • มีทักษะในการพูด เขียน ภาษาอังกฤษ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเองมีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ปรับเงินและโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 • ประกันสังคม – กองทุนเงินทดแทน
 • เครื่องแบบพนักงาน