กลุ่มธุรกิจ

มันสำปะหลัง

กลุ่มธุรกิจมันสำปะหลัง ให้บริการในด้านการจัดหา จัดเก็บ ผลิต และส่งออกวัตถุดิบมันสำปะหลัง อันได้แก่ มันเส้น และมันสำปะหลังอัดเม็ด ภายใต้ชื่อ บริษัท แสงไทยบางปะกง จำกัด และ บริษัท เยนเนอรัล มิลล์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด มีโรงงานผลิตมันสำปะหลังอัดเม็ดที่ทันสมัย และมีคลังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ โดยกลุ่มธุรกิจมันสำปะหลัง ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน จนเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้ผลิต และผู้ค้าชั้นนำ ขณะเดียวกัน สินค้ามันสำปะหลังมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับมาโดยตลอด และยังคงนโยบายการพิจารณาเรื่องคุณภาพสินค้า และการบริการลูกค้าเป็นหลัก

ประวัติ และพัฒนาการของบริษัท

กลุ่มธุรกิจมันสำปะหลัง ประกอบด้วย

  • บริษัท แสงไทยบางปะกง จำกัด
  • บริษัท เยนเนอรัล มิลล์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
  • บริษัท เซ็นทรัล เกรน จำกัด
  • บริษัท แคซซาวา อินดัสเตรียล จำกัด
  • บริษัท แสงเพชร อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
  • บริษัท เอสทีซี ทาปิโอก้า กรุ๊ป จำกัด

 

ประกอบธุรกิจในการผลิต และส่งออกสินค้ามันสำปะหลัง ได้แก่ มันสำปะหลังอัดเม็ด มันสำปะหลังเส้น อีกทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น แป้งมันสำปะหลัง และกาก ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่น กลุ่มประเทศในยุโรป ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สเปน อิตาลี โปรตุเกส เบลเยี่ยม และรัสเซีย กลุ่มประเทศแถบเอเชีย ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเชีย ทั้งยังส่งออกไปประเทศแอฟริกาใต้ รวมเวลากว่า 40 ปีแล้ว

ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจมันสำปะหลัง ได้ปรับตัวทางธุรกิจ โดยขยายการผลิต และส่งออกสินค้าชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส และ ไม้อัดเม็ดเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยบริษัทที่มีบทบาทในการดำเนินธุรกิจ ณ ปัจจุบันนี้ คือ บริษัท เยนเนอรัล มิลล์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ซึ่งดำเนินธุกิจสำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (มันสำปะหลังเส้น และมันสำปะหลังอัดเม็ด) ส่วนบริษัท แสงไทยบางปะกง จำกัด จะดำเนินธุรกิจสำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์ชิ้นไม้สับ และไม้อัดเม็ด

2517ก่อตั้งบริษัท แสงไทยบางปะกง จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจมันสำปะหลัง และส่งออกมันสำปะหลัง
2518ก่อตั้งบริษัท แสงเพชร อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจมันสำปะหลัง และส่งออกมันสำปะหลัง
2520ก่อตั้งโรงงานผลิตมันสำปะหลังอัดเม็ด ในนามบริษัท เซ็นทรัล เกรน จำกัด ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และทำการส่งออก
2522ก่อตั้งโรงงานผลิตมันสำปะหลังอัดเม็ด ในนามบริษัท แคซซาวา อินดัสเตรียล จำกัด ที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และทำการส่งออก
2524ก่อตั้งโรงงานผลิตมันสำปะหลังอัดเม็ด ในนามบริษัท เยนเนอรัล มิลล์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2525ก่อตั้งบริษัท เอสทีซี ทาปิโอก้า กรุ๊ป จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเรือลำเลียง และทุ่น เพื่อขนส่ง และบรรทุกสินค้า ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

การดำเนินงาน

เป็นการจัดหา จัดเก็บ ผลิต และส่งออกวัตถุดิบสินค้าชนิดเทกอง ประกอบด้วย มันสำปะหลังเส้น มันสำปะหลังอัดเม็ด ชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส และไม้อัดเม็ดเชื้อเพลิง ผ่านทางเรือบรรทุกสินค้าทางทะเล หรือบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ จำนวนปีละไม่ต่ำกว่า 500,000 ตัน ด้วยโรงงานผลิตมันสำปะหลังอัดเม็ดที่ทันสมัย กำลังการผลิต 800,000 ตันต่อปี อีกทั้งยังมีคลังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ ความสามารถในการเก็บได้ถึง 600,000 ตัน

จุดเด่น

เนื่องจาก กลุ่มธุรกิจมันสำปะหลัง เครือ เอสทีซี ดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าชนิดเทกองเป็นหลัก บริษัทฯ จึงมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในด้านทำเลที่ตั้งโรงงาน และโกดังสินค้า โดยบริษัท แสงไทยบางปะกง จำกัด และตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำบางปะกง และบริษัท เยนเนอรัล มิลล์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถขนถ่ายสินค้าได้ครั้งละจำนวนมากผ่านทางเรือไปยังเรือบรรทุกสินค้าทางทะเล

ความน่าเชื่อถือนั้น กลุ่มธุรกิจมันสำปะหลัง เครือ เอสทีซี ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงิน และคู่ค้า ทั้งภายในและต่างประเทศเป็นอย่างดี

ทัศนคติของผู้บริหาร เน้นความเชื่อถือได้ของการส่งมอบสินค้าทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณสินค้าตามที่มีการตกลงกันอย่างเคร่งครัด