A Company of

sustainablity

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ไลม์มาสเตอร์ จำกัด ยึดมั่นในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในเรื่องของการดูแลกิจการที่ดี และครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

Sustainability หมายถึงการพัฒนาที่สามารถรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้โดยไม่ทำลายธรรมชาติและทรัพยากรของโลกในระยะยาว แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นเป็นวิธีการใช้ทรัพยากรของโลกอย่างมีสติประหยัด โดยให้ความสำคัญกับเรื่องการเก็บรักษาและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากรและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งยังต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องด้วย

บริษัท ไลม์มาสเตอร์ จำกัด มีโครงการที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมและยั่งยืน การสนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมแนวคิดของการใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลเพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก