กลุ่มธุรกิจ

การขนส่งสินค้า

ธุรกิจการขนส่งสินค้านับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจการส่งออก เครือ เอสทีซี จึงได้จัดตั้งกลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้าขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2527 เพื่อให้การส่งมอบสินค้าข้าวสาร และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงต่อเวลา จนเป็นที่ยอมรับ และได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าในต่างประเทศเป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ ยังได้ขยายการให้บริการไปยังผู้ส่งออก และผู้นำเข้าสินค้าโดยทั่วไปอีกด้วย

กลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้า ประกอบด้วย

  • บริษัท มาริต้า มารีน จำกัด
  • บริษัท พลังมิตรทรานสปอร์ต จำกัด
  • บริษัท มาริต้า โลจิสติกส์ จำกัด
  • บริษัท อินเตอร์คอนเน็คทิวิตี เซอร์วิส จำกัด

การดำเนินงาน

กลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้า เครือ เอสทีซี จัดให้มีบริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า เพราะเรายึดถือเสมอว่า เราไม่เพียงแต่มีหน้าที่ในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่เรามีภารกิจที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ การส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าเสมอ

ลักษณะการให้บริการของกลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้า เครือ เอสทีซี ประกอบด้วย

  • บริการด้านการเช่าเรือ
  • บริการด้านตัวแทนเรือ
  • บริการด้านการขนถ่ายสินค้าสำหรับสินค้าเทกอง และตู้สินค้า
  • บริการด้านเรือลำเลียงสินค้า
  • บริการด้านคลังสินค้า และท่าเทียบเรือ
  • บริการด้านรถบรรทุกสินค้า

จุดเด่น

จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจการขนส่งสินค้ามายาวนานกว่า 30 ปี เราจึงมีบุคลากรที่มีทักษะในการจัดการด้านการขนส่งที่มีความชำนาญ และประสบการณ์สูง มีบริการที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเรือเดินสมุทรถึงคลังสินค้า หรือจากคลังสินค้าถึงเรือเดินสมุทร เรามีอุปกรณ์และเครื่องมือในการขนส่งที่ได้รับการดูแลบำรุงรักษา เพื่อพร้อมให้บริการได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐาน IMO กองเรือลำเลียงสินค้ารวมกันมากกว่า 70,000 เมตริกตัน โดยมีเรือขนาดระวางบรรทุกตั้งแต่ 1,000 – 2,500 เมตริกตัน ให้สามารถเลือกใช้ได้ตามเหมาะสมกับสภาพของร่องน้ำ และท่าเทียบเรือที่จะให้บริการ รวมไปถึงรถบรรทุกสินค้าเกษตร และรถหัวลากที่มีขนาดบรรทุก 30-35 ตัน