รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ Silver SME VUCA World Award 2022

เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา คุณวัลลภ พิชญ์พงศา ผู้จัดการทั่วไป เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท ร่วมรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ Silver SME VUCA World Award 2022 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ มีหน่วยงานหลักจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) มหาวิทยาลัยศิลปกร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการสร้าง New Service Business Model ให้กับผู้ประกอบการไทยจำนวน 76 ราย ให้สามารถรองรับโลกของ VUCA World (VUCA : ความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน(Uncertainty) ความซับซ้อน (Complexity) ความคลุมเครือ (Ambiguity) รู้เท่าทันและเอาชนะสถานการณ์ได้ ) เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งและก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืน

การประกวด SME VUCA World Award 2022 เป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่เฟ้นหา Role Model ต้นแบบ New Service Business Model ของธุรกิจบริการ ที่สามารถเปลี่ยนผ่านธุรกิจจนสามารถปรับตัวในภาวะ VUCA ได้อย่างชาญฉลาด เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท มีจุดเด่นในการดำเนินธุรกิจที่สามารถปรับตัวในภาวะ VUCA ได้อย่างรวดเร็ว มีการปรับ Mindset ร่วมกันทั้งองค์กร การลงมือทำอย่างจริงจัง และยังสร้างเครือข่ายกับชุมชนรอบข้างเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกันอย่างสมบูรณ์ ที่สำคัญได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ด้านการบริการมาปรับใช้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และทันต่อความต้องการของลูกค้าอีกด้วย  รางวัลนี้ เป็นความภาคภูมิใจของทั้งผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ของเดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท และ Coach จากมหาวิทยาลัยศิลปกร ขอขอบพระคุณ สสว. ที่ได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการภาคบริการให้พัฒนาต่อยอดและปรับตัวได้เป็นอย่างดี

บทความที่เกี่ยวข้อง