พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เดอะเลกาซี ทราเวล จำกัด ณ ห้องประชุมพระอาทิตย์ (The SUN) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ในวันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระอาทิตย์ (The SUN) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เดอะเลกาซี ทราเวล จำกัด  โดยมี ดร.ธัญวภณ ยิ่งประเสริฐชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวความรู้สึกในการได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วยคุณวัลลภ พิชญ์พงศา ผู้จัดการทั่วไปบริษัท เดอะเลกาซี ทราเวลจำกัด กล่าวความรู้สึกในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จากนั้นจะเป็นการลงนามความร่วมมือ ซึ่งมีผู้แทนจาก 2 หน่วยงาน ดังนี้

  1. ดร.ธัญวภณ ยิ่งประเสริฐชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ดร.สัมฤทธิ์ มากสง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. คุณวัลลภ พิชญ์พงศา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะเลกาซี ทราเวล จำกัด
  4. คุณจินตนา เอกสุข ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจหมุนเวียน เดอะเลกาซี ริเวอร์ แคว รีสอร์ท

บันทึกความร่วมมือนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษา วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต ยกระดับคุณภาพผลิตผลการเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพร เครื่องสำอาง อื่นๆ ที่สามารถจำหน่ายเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา แลกเปลี่ยนบุคลากร อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในการทำงานวิชาการร่วมกัน รวมไปถึงการร่วมมือในด้านอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  เครดิตภาพ /ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

บทความที่เกี่ยวข้อง