บริษัทในเครือ เอสทีซี ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ทางสังคม ประจำปี 2562

“ความพิการ คือ ความไม่สะดวก แต่ไม่ใช่ความไม่สบาย เราอย่าได้แบ่งแยกกันเลย ว่าใครเด่นใครด้อยกว่าใคร จิตใจกวีและหางแมงป่อง มันก็ชูขึ้นจากแผ่นดินเดียวกันนั่นแหละ”

18 กันยายน 2562 3 บริษัทในเครือ เอสทีซี ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ทางสังคม ประจำปี 2562 ในฐานะที่บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด และบริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประจำปี 2562 ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงโอกาสงานและอาชีพในภูมิลำเนา มีรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของชุมชน โดยมีคุณวัลลภ พิชญ์พงศา ผู้บริหาร เครือ เอสทีซี รับมอบเกียรติบัตรจากคุณอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก

#คนพิการต้องมีงานทำ

#STCVision #ผู้ขับเคลื่อนศักยภาพเพื่อสังคมที่ดี

#BetteringResourcesForAGreatGood

บทความที่เกี่ยวข้อง